Pedagogisch project

Je kan deze informatie ook downloaden in PDF: Schoolbrochure


Wie kinderen wil bewegen,
begeleiden,
moet van ze houden:
luisteren naar hun diepste verlangens,
mee zoeken
op de nieuwe weg van hun geest,
een steun zijn bij de soms moeilijke stappen
van droom naar daad ...

Wie kinderen wil bewegen,
begeleiden,
zal mee opgaan in hun wereld
van vreugde en interesse,
van studie en arbeid,
in de stilte van gebed en viering
en elk moment waar het onuitsprekelijke
ter sprake komt ...

Wie kinderen wil bewegen,
begeleiden,
zal de waarden voorleven
waaraan het kind zich kan rechttrekken ...

Wie kinderen wil bewegen,
begeleiden,
zal niet geven om veel te ontvangen,
maar krijgt wel: vriendschap, vreugde, pijn,
en de grote kans en de stuwing
om zelf bewogen te worden ...

Als VBA-school, ‘De Goede Basis’ willen wij ons best doen om kinderen te bewegen en te begeleiden in hun leerproces naar groter worden.

De directie, leerkrachten en iedereen die betrokken is bij het schoolgebeuren , willen zich engageren om als katholieke basisschool haar christen-zijn te verduidelijken en voor te leven. We vinden het belangrijk om als school onze eigenheid te profileren. Het VBA-team doet zijn best om kinderen te laten groeien naar openheid in deze wereld met vele culturen.

Wij stellen ons tot doel om aan elk kind op school pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden. Dit doen we vanuit een visie waarbij we:

 • overtuigd  zijn  van  onze  schooleigen  christelijke  identiteit
 • aandacht  hebben  voor  de  ontplooiing  van  elk  kind  in  de  brede  zin
 • werken  aan  een  degelijk  onderwijsaanbod,  uitgebouwd  vanuit  een  stimulerend  opvoedingsklimaat.
 • onze  school  willen  organiseren  als  een  sterke  en  positieve  leergemeenschap.

I. De school wil expliciet uitdrukking geven aan haar christelijke identiteit

De  3  pijlers:  kennen,  beleven  en  vieren  helpen  ons  om  deze  opdracht  waar  te  maken.

1. Ons  geloof  (of  christelijke  identiteit)  kennen.

 • De  klastitularis  biedt    degelijk  godsdienstonderwijs  aan  in  een  openheid  naar  andere  culturen. De   godsdienstleraar  biedt  hierbij    een  meerwaarde.
 • De  lessen  godsdienst  benaderen  we  vanuit  een  christelijke  visie  en  katholieke  traditie.  Wij   beschouwen  deze  lessen  als  een  ondersteuning  van  de  levensbeschouwelijke  ontwikkeling  van de   kinderen,  evenwel  in  dialoog  met  andere  tradities.  Wij  willen  op  een  waardige  manier kinderen  leren   om  hun  eigen  levensverhaal  vorm  te  geven.  

2. Ons  geloof  (of  christelijke  identiteit)  beleven.  

 • Door  ons  als  school  te  engageren  voor  enkele  acties,  willen  we  kinderen  warm  maken  om op te groeien in een dienstbare en solidaire inzet voor anderen  dichtbij  en  veraf.   (acties  van  broederlijk  delen,  Damiaanactie,  bezoek  van  onze  kleuters  aan  het  rust-­‐  en   verzorgingstehuis,  deelnemen  aan  mondiale  projecten  ...  )    
 • Wij  staan  er  dan  op  dat  kinderen  zich  hier  respectvol  gedragen.

3. Ons  geloof  (of  christelijke  identiteit)  vieren:    

 • Het  vieren  van  belangrijke  gebeurtenissen  in  het  leven  van  kinderen  op  school  willen  wij  in   verbondenheid  beleven  met  elkaar.  Deze  vieringen  krijgen  aandacht  op  klas-­‐  en  schoolniveau  met  af   en  toe  uitbreiding  naar  de  parochie  toe.   
 • Groepsmomenten  zien  wij  als  een  kans  om  verbondenheid,  solidariteit,  verwondering,  bewondering,   respect  voor  ...    bij  te  brengen  bij  kinderen.  

Van iedereen die deel uitmaakt van onze school wordt dan ook verwacht dat ze loyaal achter de identiteit van onze school gaan staan.

II. Omdat elk kind uniek is doen wij ons best om elk kind als een uniek persoon te begeleiden

1. We  werken  aan  een  goede  basis  vanaf  de  peuterklas  tot  het  zesde  leerjaar.  

2. We  geloven  in  het  klassikale  lesgeven  met  een  degelijke  instructie  van  de  leerkracht.    In  onze  klasorganisatie   streven  we  naar  afstemming  van  ons  onderwijsaanbod  en  het  leerproces  op  de  ontwikkeling  van  het   (individuele)  kind.    

a. We  organiseren  rijke  differentiatiemomenten  vanaf  de  kleuterschool  om  kinderen  op  te  tillen  of  bij  te   sturen.  
b. We  zijn  steeds  op    zoek  naar  goede  leermiddelen  die  het  leerproces  van  kinderen  gaan  ondersteunen.  
c. De  Bekina-­‐werking  daagt  onze  meerbegaafde  kinderen  uit.  
d. Bij  het  beoordelen  van  de  resultaten  van  een  kind  wordt  rekening  gehouden  met  de  mogelijkheden  en   de  vaardigheden  van  het  kind.  In  uitzonderlijke  gevallen  plaatsen  we  kinderen  op  een  individuele  leerlijn.  

3. Zorginitiatieven  vanaf  de  kleuterschool  worden  gecoördineerd  door  onze  zoco.  

4. Voor  bijzondere  zorgvragen  doet  de  school  beroep  op  de  samenwerking  met  ouders,  CLB,  scholen  voor   buitengewoon  onderwijs  en  gespecialiseerde  centra  ...  

Omdat een positief zelfbeeld heel belangrijk is in de groei naar volwassenheid maken wij er werk van om kinderen te leren vertrouwen in hun eigen kunnen.

III. Wij streven er naar om ons onderwijsaanbod af te stemmen op een harmonische ontwikkeling van de total persoon in een stimulerend opvoedingsklimaat

 • De  wereld  van  uit  verschillende  invalshoeken  bij  de  kinderen brengen  is  ons  onderwijsaanbod  richten  op  een   harmonische ontwikkeling  van  het  kind.
  - De  wereld  van  de  taal  en  communicatie
  - De  wereld  van  het  muzische    
  - De  wereld  van  cijfers  en  feiten    
  - De  wereld  van  de  techniek    
  - De  wereld  van  het  samenleven    
  - De  wereld  van  verleden  en  heden    
  - De  wereld  van  het  goede    
  - De  wereld  van  zingeving.
 • Elke  dag  willen  wij  groeien  om  ons  onderwijs  over  de  klassen  heen  op  elkaar  af  te  stemmen  en  verder  te   bouwen  op  het  beheersingsniveau  van  de  kinderen.  Wij  stellen  jaarlijks  een  aantal  aandachtspunten  in  de   kijker,  om  op  die  manier  ons  onderwijs  bij  te  sturen  en  te  optimaliseren.
 • Door  af  en  toe  projectmatig  te  werken  op  school-­‐  en  klasniveau    willen  we  aandacht  geven  aan  de  zinvolle   samenhang  van  verschillende  leergebieden.
 • Wij  streven  naar  een  leren  dat  zin  heeft  en  zin  geeft.  Hiermee  bedoelen  we  niet  het  leren  van  weetjes  en   vaardigheden  op  zich,  maar  een  leren  waarbij  wij  kinderen  begeleiden  om  op  een  vaardige  manier  hun  eigen   leren  en  leven  in  handen  te  nemen.
 • Wij  beseffen  heel  goed  dat  een  positieve  ingesteldheid  het  uitgangspunt  is  van  onze  opvoeding  en  ons   onderwijs.
 • Wij  proberen  kinderen  actief  te  betrekken  in  hun  leren  en  leven  op  school.
 • In  ons  onderwijsleerproces  proberen  wij  rekening  te  houden  met  de  mogelijkheden  van  het  kind.  Wij   geloven  in  de  groeikansen  van  elk  kind  en  proberen  binnen  de  mogelijkheden  van  onze  school  elk  kind  te   begeleiden  in  die  groei.  Dit  altijd  in  goeie  communicatie  met  alle  betrokken  partijen.
 • Wij  zijn  ervan  overtuigd  dat  leren  een  sociaal  gebeuren  is,  waarbij  samen  leren  een  wederzijdse  verrijking  is.   Op  regelmatige  tijdstippen  brengen  wij  het  sociaal  gebeuren  in  beeld  en  in  de  belangstelling.
 • Wij  beseffen  heel  goed  dat  onderwijs  en  opvoeding  afstemmen  op  de  mogelijkheden  van  de  kinderen  een   proces  is  dat  veel  begrip  en  geduld  vraagt.  Wij  zoeken  dan  ook  steeds  naar  hulpmiddelen  of  methodes  om kinderen  te  ondersteunen  bij  hun  leren  op  school.

IV. In een geest van samenwerking en overleg maakt het VBA-team werk van voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering

Wij willen een dynamische school zijn, groeiend naar deskundigheid.

1. Wij  beseffen  heel  goed  dat  wij  net  als  onze  kinderen  nog  veel  kunnen  leren.

 • Onze  openheid  naar  verbeteringen  en  vernieuwingen,  borgend  wat  goed  is,  is  ons  uitgangspunt.  
 • We  scholen  ons  regelmatig  bij  zowel  als  team  als  individuele  leerkracht.
 • Vanuit  gekozen  prioriteiten  zoeken  wij,  als  team,  naar  een  passende  vorming,  ondersteund  door interne  of  externe  begeleiders.  Door  permanente  vorming  van  ons  team  willen  wij  groeien  naar  een   professionele  organisatie.
 • We  gaan,  als  team,  samen  op  zoek  naar  groeikansen  voor  onze  school.  

2. De  ouders,  als  eerste  verantwoordelijken  voor  de  opvoeding  van  hun  kinderen,  willen  wij  betrekken  in  de - onderwijsopvoeding,  door  goede  communicatie  en  een  zo  groot  mogelijke  betrokkenheid  bij  het   schoolgebeuren.  Een  goed  vertrouwen  van  de  ouders  ten  aanzien  van  de  school  is  dan  ook  van  cruciaal  belang.  

3. De  samenwerking  met  de  parochie  ondersteunt  de  traditie  en  het  geloof  van  waaruit  de  school  werkt.  

4. Ons  schoolbestuur,  als  eindverantwoordelijke,  draagt  zorg  voor  het  beleid  van  onze  school.

5. Onze  school  is  geen  eiland  op  zich  maar  probeert  zoveel  als  mogelijk  partner  te  zijn  met  de  lokale  gemeenschap.